پسوند های مجاز

پسوند های مجاز & اندازه ها

مهمان
 • افزونه:   gif   — اندازه:   2 MB
 • افزونه:   png   — اندازه:   2 MB
 • افزونه:   jpg   — اندازه:   2 MB
 • افزونه:   jpeg   — اندازه:   2 MB
 • افزونه:   bmp   — اندازه:   2 MB
 • افزونه:   zip   — اندازه:   2 MB
 • افزونه:   rar   — اندازه:   2 MB
 • افزونه:   mp3   — اندازه:   7 MB
 • افزونه:   mp4   — اندازه:   500 MB
 • افزونه:   mkv   — اندازه:   500 MB
 • افزونه:   avi   — اندازه:   500 MB
 • افزونه:   apk   — اندازه:   500 MB
 • افزونه:   doc   — اندازه:   1000 KB
 • افزونه:   exe   — اندازه:   500 MB
 • افزونه:   wmv   — اندازه:   3 GB
کاربر
 • افزونه:   gif   — اندازه:   20 MB
 • افزونه:   png   — اندازه:   20 MB
 • افزونه:   jpg   — اندازه:   20 MB
 • افزونه:   jpeg   — اندازه:   20 MB
 • افزونه:   bmp   — اندازه:   20 MB
 • افزونه:   zip   — اندازه:   3 GB
 • افزونه:   rar   — اندازه:   3 GB
 • افزونه:   mp4   — اندازه:   3 GB
 • افزونه:   mp3   — اندازه:   100 MB
 • افزونه:   mkv   — اندازه:   3 GB
 • افزونه:   avi   — اندازه:   3 GB
 • افزونه:   apk   — اندازه:   500 MB
 • افزونه:   doc   — اندازه:   1000 KB
 • افزونه:   exe   — اندازه:   3 GB
 • افزونه:   ico   — اندازه:   2 MB
 • افزونه:   wmv   — اندازه:   3 GB
queue